خدمـات مهندسـي رسته آب و فاضلاب در مهندسین مشاور دوران عمران میهن از مـرحله شناخت طرح‌هـا تا مـرحله بهره بـرداري و نگهـداري شامل مطالعـات شنـاخت و مفهومي، طـراحي مقدماتـي و تفصيلـي، نـظارت بـر اجـراء، بهره‌بـرداري و نگهـداري و خدمـات مديـريت طـرح انجام می‌پذیرد. در بخش آب، طرح‌های جامع تامین، ذخیره‌سازی، تصفیه، توزیع و انتقال و در بخش فاضلاب شبکه جمع آوری، تصفیه‌خانه و بهره‌برداری از تاسیسات در دو فاز یک و دو مطالعه می‌گردد. مطالعات فاز یک شامل گردآوری اطلاعات کلی طرح، بررسی و ارزیابی، تعیین مبانی طرح و ضوابط طراحی، بررسی و ارزیابی کلیه گزینه‌های قابل مطالعه و انتخاب مناسب‌ترین گزینه، تهیه طرح مقدماتی، برآورد هزینه این گزینه و تهیه گزارش می‌باشد. در مرحله مطالعات فاز دو نسبت به تهیه طرح اجرائی گزینه مصوب در مرحله فاز یک با توجه به حدود خدمات ابلاغی از طرف کارفرما اقدام می‌گردد. مطالعات فاز دو شامل بازبینی و تکمیل اطلاعات، برنامه‌ریزی انجام مطالعات و تهیه جزئیات، انجام محاسبات فنی، تهیه نقشه‌ها و جزئیات اجرائی، مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی، شرایط خصوصی پیمان، تهیه پیمان، برآورد هزینه طرح و تهیه فهرست مقادیر و آحاد بها، تدوین سایر مدارک و اسناد مناقصه، تدوین دستورالعمل‌ها، ضوابط و آئین‌نامه‌ها و استانداردهای محصولات داخلی، دستورالعمل بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات پروژه پس از بهره‌برداری می‌باشد.

بـرآورد جمعيت و نـياز آبـي تا سـال مقصـد طـرح، مسيريابـي، تـهيه پـلان و پـروفيل از مسيـر خط لـوله، انـجام محاسبـات هيدروليكـي، انـتخاب جنـس لـوله و پـوشش منـاسب درصـورت نـياز، طـراحي سيستـم حفـاظت كاتديـك بـراي لوله‌هـاي فـولادي و تهيه نقشه‌هـاي مورد نياز مـرحله اول و در نهایت تـهيه نقشه‌هـاي اجرائي و مشخصـات فنـي ـ خصوصـي بـر اساس مطالعـات مصـوب مـرحله اول، تهيه نقشه و جزئيات اجرائي ابنيه مورد نياز شامل حوضچه‌ها، مهاري‌هاي بتني، تيپ ترانشه‌، بسترسازي و تقاطع‌ها، تلمبه‌خانه‌ها، مخازن زميني و هوائي با گنجایش‌های مختلف، تهیه لیست خرید تجهیزات مورد نیاز از رئوس خدمـات مهندسـي این بخش می‌باشد.

 

 

 

مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×